ein paar Godan-Verben

Grundform – V2 – masu
-u+i

chigau (anders sein, falsch sein) – chigai – chigaimasu
kau (kaufen) – kai – kaimasu
aruku (gehen) –  aruki – arukimasu
arau (waschen) – arai – araimasu
isogu (sich beeilen) – isogi – isogimasu
kasu (leihen) – kashi – kashimasu
matsu (warten) – machi – machimasu
erabu (wählen, auswählen) – erabi – erabimasu
shinu (sterben) – shini – shinimasu
asobu (spielen) – asobi – asobimasu
yomu (lesen) – yomi – yomimasu
kaeru (zurückkommen) – kaeri – kaerimasu
hanasu (sprechen) – hanashi – hanashimasu
harau (zahlen) – harai – haraimasu
kaku (schreiben) – kaki – kakimasu
hagemasu (ermutigen) – hagemashi – hagemashimasu